Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestedingen en overeenkomsten van De Schoenenzaak zijn bij uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in onze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Schoenenzaak worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Schoenenzaak ingeschakelde tussenpersonen en derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Schoenenzaak. De Schoenenzaak is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Schoenenzaak dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van De Schoenenzaak zijn vrijblijvend en De Schoenenzaak behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst zondermeer retourneren. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij De Schoenenzaak worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen.

4.2 U ben verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen zeven (7) dagen melden per e-mail aan De Schoenenzaak onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. De Schoenenzaakzal het artikel vervangen.

4.3 Indien u iets terug stuurt, volgt u dan de volgende stappen:

  1. Stop de factuur terug in de doos. Indien u meer artikelen heeft besteld, heeft u tevens een kopiefactuur ontvangen. Omcirkel op deze kopiefactuur de producten die u retourneert en stop deze kopiefactuur in de doos.
  2. Doe de doos in de verzenddoos en plak deze goed dicht.
  3. Plak het retourlabel over het adreslabel.
  4. Geef het pakket af bij een Kiala punt, zie www.kiala.nl / www.kiala.be.
  5. Stuur ons een e-mail via info@deschoenenzaak.com waarin u uw retourzending meldt.
  6. Bewaar het afgiftebewijs tot u van ons een e-mail heeft ontvangen dat wij uw retourzending in goede orde ontvangen hebben.


Het is tevens mogelijk het pakket via het postkantoor gefrankeerd te retourneren aan:

De Schoenenzaak
Sprangseweg 15
5144 NV Waalwijk 

5. Betalingen

5.1 Uw bestelling wordt u toegestuurd met een factuur welke binnen 14 dagen na factuurdatum betaald dient te worden. Wij houden ons het recht voor u te verzoeken uw bestelling bij vooruitbetaling te voldoen. Indien wij de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen sturen wij u per e-mail een eerste aanmaning toe. Aan deze aanmaning zijn € 5,00 administratiekosten verbonden. Indien de betaling van de eerste aanmaning niet binnen 10 dagen is ontvangen sturen wij u per post een laatste aanmaning toe. Aan deze aanmaning zijn € 10,00 administratiekosten verbonden. Indien de betaling van de laatste aanmaning niet binnen 5 dagen is ontvangen zal de vordering overgedragen worden aan ons incassobureau. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder de wettelijke rente, komen dan voor rekening van de koper.

6. Levering

6.1 De door De Schoenenzaak opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Wij houden een levering van 2 werkdagen aan. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Schoenenzaak verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u De Schoenenzaak daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk op de hoogte.

8.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan De Schoenenzaak te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en De Schoenenzaak (dan wel door klant en ingeschakelde derden), is De Schoenenzaak niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van De Schoenenzaak.

9.2 De administratie van De Schoenenzaak geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Schoenenzaak in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Schoenenzaak gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Schoenenzaak kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Schoenenzaak in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Schoenenzaak vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 De Schoenenzaak is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.